ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง  :  โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา ตั้งอยู่ที่  249 หมู่ 9 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

             รหัสไปรษณีย์ 76110 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการมัธยมศึกษา เขต 10

พื้นที่  :  59 ไร่ 2 งาน 8 ตารางวา

โทรศัพท์  :  032-481141 

โทรสาร  :  032-450514 

e-mail  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

website  :  www.blw.ac.th 

คติธรรมประจำโรงเรียน  :  จิตฺตํ ทนตํ สุขาวหํ จิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้

คำขวัญประจำโรงเรียน  :  เรียนดี มีวินัยร่วมใจพัฒนา  ใฝ่หาคุณธรรม

สีประจำโรงเรียน  :  ฟ้า – เหลือง

ตราประจำโรงเรียน  :  ตรารูปสมอเรือและเพชรอยู่ในจั่วบ้าน” ประกอบด้วย

  • จั่วบ้าน และเพชร หมายถึง เราเป็นชาวบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
  • สมอเป็นสัญลักษณ์ของลูกทะเล

อักษรย่อ  :  บ.ล.ว.

ต้นไม้ประจำโรงเรียน  ต้นสน

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน  :  หลวงพ่อทอง วัดเขาตะเครา

เปิดทำการสอน  :  ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1-3

วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา

     โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา มุ่งมั่นให้นักเรียนมีคุณภาพ คุณธรรม เป็นผู้นำที่ดี มีศักยภาพ เป็นพลโลก ภายใต้แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจของสถานศึกษา

  1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพสู่มาตรฐานสากล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษามีศักยภาพเป็นพลโลก ภายใต้แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  3. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้จัดการเรียนการสอนเป็นมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความมีคุณภาพและจริยธรรม โดยน้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  4. ส่งเสริมพัฒนาการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้หลากหลายเอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนด้วยแหล่งเรียนรู้ที่เป็นคุณ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  5. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม ให้โรงเรียนเป็นองค์กรทางการศึกษาที่สำคัญด้านคุณภาพ โอกาส ด้วยการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง