ประวัติโรงเรียน

            โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้อนุญาตให้เปิดโรงเรียน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2501 มีเนื้อที่ทั้งหมด 10 ไร่เศษ ซึ่งสร้างอยู่ในที่ดินของวัดต้นสน ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี มีอาคารเรียน 1 หลัง จำนวน 10 ห้องเรียน      

          พ.ศ. 2516 โรงเรียนได้รับการพิจารณาจากกรมสามัญศึกษาให้เข้าอยู่ในโครงการโรงเรียนมัธยมในชนบท (คมช.รุ่น 10) และเนื่องจากที่ดินเดิมคับแคบมากไม่สามารถขยายได้ จึงจำเป็นต้องหาที่ดินแห่งใหม่  กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติเงินงบประมาณ 580,000 บาท ในการจัดซื้อที่ดินจำนวน 59 ไร่ 2 งาน 8 ตารางวา และในปีเดียวกันได้รับงบประมาณในการปลูกสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ 216 จำนวน 1 หลัง สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2517 จึงได้ย้ายนักเรียนบางส่วนมาเรียนที่โรงเรียนแห่งใหม่

          พ.ศ. 2521 ได้รับงบประมาณการปรับปรุง มีอาคารเรียนถาวร แบบ 216 ก. เพิ่มอีก 1 หลัง พร้อมหอประชุมโรงอาหารและโรงฝึกงาน จึงได้ย้ายนักเรียนที่เหลือมาเรียนในที่แห่งใหม่ทั้งหมด เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2521 ส่วนสถานที่เรียนแห่งเดิมโรงเรียนวัดต้นสนขอใช้เรียนเป็นการชั่วคราว ต่อมาภายหลังได้โอนให้โรงเรียนวัดต้นสน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ

          พ.ศ. 2533 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนบ้านแหลมวิทยาเปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

          พ.ศ. 2536 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา เปิดทำการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

          พ.ศ. 2545  ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนเครือข่ายผู้บริหารต้นแบบ นายนคร  ตังคะพิภพ ผู้บริหารโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี และในปีนี้ได้รับจัดสรรงบประมาณในการปรับซ่อมอาคารประกอบ 1 หลัง เป็นเงิน 600,000 บาท ซึ่งได้ปรับปรุงเป็นอาคารสำนักงานธุรการและห้องสมุด   

          พ.ศ. 2546 ได้รับคัดเลือกจากระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน และเข้าร่วมโครงการเรียนรู้สู่คุณภาพสถานศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ (โครงการ TOP STAR)

          พ.ศ. 2549 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา ได้รับการประเมินให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน ของกระทรวงศึกษาธิการ

          พ.ศ. 2555 ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้วิชาสหกรณ์

          พ.ศ. 2555 ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบการดำเนินงานโรงเรียนธรรมจารีระดับดีมาก

          พ.ศ. 2558 ได้รับรางวัลสุดยอดส้วมระดับเขต  จากสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

          พ.ศ. 2558 ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการหลักสูตรสถานศึกษาต้นแบบ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10

          พ.ศ. 2558 ได้รับการประเมินการขับเคลื่อนค่านิยมหลัก 12  ประการ สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาระดับดีมาก