กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


นางสาววิจิตพร  มากมูล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ


                               

นายราชศักดิ์ สว่างแวว                            นางชรินดา  สว่างแวว                            นางกมลทิพย์  เพิ่มสิน

       วิทยฐานะ ครูชำนาญการ                          วิทยฐานะ ครูชำนาญการ                               ตำแหน่ง ครู