กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นายอรุณ  บุญเหิน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วิทยฐานะ ครูชำนาญการ


                                     

นางสาวพยงค์  เพ่งผุดผ่อง                           นายศิริชัย  แดงสุข                                นางสาวสุพัตรา  จารีย์

    วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ                              ตำแหน่ง ครู                                       ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย