ฝ่ายบริหารโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา


นายปฏิญญา    ปักกิ่งเมือง

  ผู้อำนวยการโรงเรียน   


                                  

นายมนู  ลิขิตอำไพพรรณ                              นายอรุณ  บุญเหิน                                นางเอมอร  และอรุณ 

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ                              หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ                             หัวหน้ากลุ่มแผนงาน 


                 

นายราชศักดิ์  สว่างแวว                          นายสมบูรณ์  ชมชูชื่น 

      หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป                  หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน