ฝ่ายบริหารโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา


นายปฏิญญา    ปักกิ่งเมือง

  ผู้อำนวยการโรงเรียน   


                                 

       นายวิโรจน์ และอรุณ                              นายอรุณ  บุญเหิน                               นางสาววิจิตพร มากมูล     

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ                          หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ                             หัวหน้ากลุ่มแผนงาน 


                                    

นายราชศักดิ์  สว่างแวว                          นายสมบูรณ์  ชมชูชื่น                            นางสาวสัตติยา แสงเดือน

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป                        หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน                            หัวหน้างานชุมชน