กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางสาวฉัตรวีรยา  ธนัชชาอัครสิริ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตำแหน่ง ครู


                  

                นางวนิดา  วงษ์ภู่                              นางสาวหทัยชนก  เมฆาวรรณ          

       วิทยฐานะ ครูชำนาญการ                                ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย