กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางสาวฉัตรวีรยา  ธนัชชาอัครสิริ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตำแหน่ง ครู


                                    

    นายมนู  ลิขิตอำไพพรรณ                             นางวนิดา  วงษ์ภู่                                  นางสาวหทัยชนก  เมฆาวรรณ

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ                      วิทยฐานะ ครูชำนาญการ                                 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย