เจ้าหน้าที่ประจำโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา


                             

นางสาวกัญชรัตน์  เที่ยงแท้                   นางสาวทวินันท์  เพชรนิล                          นายสุรพงษ์  งามภักตร์     

 เจ้าหน้าที่ธุรการ                                 เจ้าหน้าที่ห้องสมุด                               เจ้าหน้าที่สำเนาเอกสาร 


                                

นายมาโนช  แก้วเก่า                             นายสัมฤทธิ์  ใกล้ประยูร                             นายธงชัย  วงศ์ตั้ง    

         นักการ/ภารโรง                                     นักการ/ภารโรง                                     นักการ/ภารโรง