กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นายวิโรจน์   และอรุณ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ


                                

   นางสาวจำเริญ สุขประเสริฐ                      นางสาวฐิติรัตน์  กลิ่นจันทร์                        นางสาวเกื้อกูล  นาโพธิ์    

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ                     วิทยฐานะ ครูชำนาญการ                              ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย