กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


นางพะเยา  นาสถิตย์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ


                                 

นางสาวนาฏยา น้อยมี                             นายสิทธิชัย  พลายแดง                              นางวีณา  พลเธียร

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ                        วิทยฐานะ ครูชำนาญการ                          วิทยฐานะ ครูชำนาญการ  


                                  

   นางสาวปริญญาภรณ์  ชาวไทย                       นางสาวสัตติยา แสงเดือน                         นางสาวธิติยา  กล่ำทอง      

     ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย                                   วิทยฐานะ ครูชำนาญการ                             ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง   


  

นางสาวเพลินทิพย์  แย้มยืนยงค์

 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง