กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


นายประทุม  จักรกรด

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ


นางเอมอร และอรุณ

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ