กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


นายสมบูรณ์  ชมชูชื่น

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ตำแหน่ง ครู


นางสาวภัทรชลิตา สุสุทธิ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย