กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นางนราภรณ์  รัตนะ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

วิทยฐานะ ครูชำนาญการ


                                

นางสาวดาราวรรณ์  เดชฉกรรจ์                  นางสาวรัชนาภา  บุญประสพ                         นายพันธ์ศักดิ์  เติมยศ      

    ตำแหน่ง ครู                                             ตำแหน่ง ครู                                          ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย